ใบกำกับภาษีหายต้องทำอย่างไร

หากเราได้รับใบกำกับภาษีมา แต่ทำหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราสามารถให้ผู้ขายออกใบแทนได้ โดยเราสามารถเอาใบแทนนั้นมาเป็นภาษีซื้อของเราได้อยู่ แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องยึดตามวันที่ในใบกำกับภาษีฉบับเดิม ไม่ใช่วันที่ออกใบแทนใบกำกับ

 


 

Post a Comment