บริการของเรา

 

 

บริษัท แอคเคาท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (ACCEN) ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาในการดำเนินการด้วยตัวเอง หรือไม่อยากยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร และเสียเวลา

 •  จดทะเบียนจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลง / เลิกธุรกิจทุกรูปแบบ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียน/ เปลี่ยนแปลง / ถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม

อัตราค่าบริการ

บริษัท แอคเคาท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (ACCEN) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายรายให้รับผิดชอบในส่วนของการจัดทำบัญชีให้ ด้วยประสบการณ์การทำงานเกือบ
10 ปี และความเป็นมืออาชีพของเราไม่เคยมีลูกค้ารายไหนโดยสรรพากรประเมินภาษีเนื่องจากความผิดพลาดของการทำบัญชี นอกจากนี้เรายังเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี รวมถึงช่วยวางแผนระบบการทำงานด้านต่างๆ พร้อมเคียงข้างท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันเรามีศักยภาพในการบริหารงานบัญชีและภาษีในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ เช่น
ร้านอาหาร, ส่งออกสินค้า, ธุรกิจบริการให้เช่า, คลินิกเสริมความงาม, ธุรกิจก่อสร้าง, โรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ และ ธุรกิจร้านค้าออนไลน์

ด้านการบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐาน และ
  ทันสมัย (ทั้งแบบ on Could และ Stand alone) ผู้ประกอบการสามารถเรียกรายงานมาตรวจสอบได้ด้วยตนเองทุกเวลาตามที่ต้องการ
  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานของกิจการ
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และเก็บเอกสารของทะเบียนทรัพย์สินแยกจากรายการอื่น
  เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา
 • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน และอื่นๆ

ด้านการยื่นภาษี และงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ

 • บริการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด. 1 ,3, 53, 54)
 • บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30, ภ.พ. 36)
 • ยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร (ภ.ง.ด.50, 51)
 • เข้าชี้แจงรายละเอียดภาษีและการทำงานต่อกรมสรรพากรและสำนักงานประกันสังคม หากได้รับหนังสือเชิญพบจากหน่วยงานนั้นๆ
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการของท่าน

อัตราค่าบริการ

 • แบบรายเดือน(ตารางราคา)
 • แบบรายปี(ตารางราคา)

หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นเป็นราคาเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรายการ

รายละเอียดการให้บริการ

 • วันที่ 1-5 ของเดือน รับเอกสาร
 • วันที่ 5-15 ของเดือน สำนักงานบัญชีจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 • ก่อนวันที่ 23 ของเดือน จัดส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณียื่นผ่านระบบออนไลน์)
 • ทุกเดือนมกราคมของทุกปี ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ให้พนักงานของบริษัทฯ ตามรายชื่อในระบบประกันสังคม
 • ทุกเดือนมีนาคมของทุกปี คำนวณภาษีบุคคลธรรมดาให้กรรมการของบริษัท พร้อมนำส่งแบบภ.ง.ด.91
 • ทุกเดือนเมษายนของทุกปี จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
 • ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี จัดส่งงบการเงินให้กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบรายเดือน

 • คำนวณเงินเดือนพนักงาน พร้อมยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานแต่ละท่าน เพื่อให้
  ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สรุปการจ่ายเงินเดือนของพนักงานแต่ละท่าน
 • จัดทำสลิปเงินเดือนพนักงาน
 • จัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำและนำส่งรายการส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (สปส.1-10)

แบบรายปี

 • สรุปเงินได้พนักงานประจำปี พร้อมทั้งจัดทำใบสรุปการจ่ายเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงาน (ภ.ง.ด.1ก) พร้อมทั้งนำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน
 • จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของพนักงานแต่ละท่าน

บริการเพิ่มเติม

 • การคำนวณเวลาทำงาน และผลตอบแทน
 • แจ้งชื่อพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานแต่ละท่าน (ภ.ง.ด.91)

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้น 3,000 บาทต่อเดือน โดยราคาขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน และความซับซ้อนของการคำนวณ

 • ให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนภาษีให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทประหยัดภาษีได้ดีที่สุด และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
 • ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยวางแผนภาษีสำหรับภาษีของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
 • บริการแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท การกู้เงินในนามบริษัท การซื้อรถยนต์หรือสินทรัพย์อื่นๆในนามบริษัท การจ่ายเงินเดือนแก่กรรมการและผู้ถือหุ้น

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้น 1,000 บาทต่อเดือน แต่หากเป็นลูกค้าทำบัญชีจะได้รับการบริการข้างต้นทั้งหมดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท แอคเคาท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (ACCEN) เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ
บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC) ซึ่งเป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีการวาง
หลักประกันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการตรวจสอบบัญชี

ด้วยประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำของประเทศ ที่มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีทั้งงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ จึงเชื่อได้ว่าระบบการตรวจสอบบัญชีเต็มไปด้วยคุณภาพ และเชื่อถือได้ภายใต้ราคาที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ตรวจสอบในธุรกิจ
เหล่านี้

 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ, สมาคม
 • ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไปทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

บริการของเรา

 • บริการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปีสำหรับบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) – โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
 • บริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
 • บริการตรวจสอบตามข้อตกลง (การตรวจสอบตามกฎหมาย และตรวจสอบงบการเงิน
  ที่ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล)
 • บริการตรวจสอบภายใน เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นปีละ 6,000 บาท