หากเราได้รับใบกำกับภาษีมา แต่ทำหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เราสามารถให้ผู้ขายออกใบแทนได้ โดยเราสามารถเอาใบแทนนั้นมาเป็นภาษีซื้อของเราได้อยู่ แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องยึดตามวันที่ในใบกำกับภาษีฉบับเดิม ไม่ใช่วันที่ออกใบแทนใบกำกับ    

ค่าปรับอาญา กรณีไม่ได้ยื่นแบบภ.พ.30 (กำหนดยื่นแบบไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) -กรณียื่นแบบเกินกำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับ 300 บาท -กรณียื่นแบบเกินกำหนด และเกิน 7 วัน ค่าปรับ 500 บาท     เบี้ยปรับ แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ 1.กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม (ต้องมีการยื่นแบบปกติภายในกำหนดเวลามาก่อน ถึงจะยื่นแบบเพิ่มเติมได้) -ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2% -ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5% -ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10% -ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20% 2. กรณีไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน -ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%*2 เท่า -ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%*2 เท่า -ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%*2 เท่า ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%*2 เท่า     เงินเพิ่ม -  คิด1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) - กรณีไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะเสียแค่ค่าปรับอาญากรณีที่ไม่ยื่นแบบเท่านั้น