เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

ค่าปรับอาญา

กรณีไม่ได้ยื่นแบบภ.พ.30 (กำหนดยื่นแบบไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

-กรณียื่นแบบเกินกำหนด แต่ไม่เกิน 7 วัน ค่าปรับ 300 บาท

-กรณียื่นแบบเกินกำหนด และเกิน 7 วัน ค่าปรับ 500 บาท

 


 

เบี้ยปรับ

แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

1.กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม (ต้องมีการยื่นแบบปกติภายในกำหนดเวลามาก่อน ถึงจะยื่นแบบเพิ่มเติมได้)

-ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%

-ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%

-ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%

-ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%

2. กรณีไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน

-ถ้าชำระภายใน 1-15 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 2%*2 เท่า

-ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5%*2 เท่า

-ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10%*2 เท่า

ถ้าชำระหลัง 60 วันไปแล้ว คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 20%*2 เท่า

 


 

เงินเพิ่ม

–  คิด1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

– กรณีไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะเสียแค่ค่าปรับอาญากรณีที่ไม่ยื่นแบบเท่านั้น

Post a Comment