วิธีการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางออนไลน์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี แต่หากเป็นกรณียื่นเสียภาษีแบบออนไลน์จะมีการขยายเวลาให้อีก 8 วัน เป็นวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี

 


 

ช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี ทุกคนที่มีรายได้จะต้องยื่นแบบเสียภาษี โดยต้องยื่นแบบชำระการจ่ายภาษี ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 (หรือภ.ง.ด. แบบอื่น ๆ) ซึ่งปัจจุบันการยื่นแบบถือว่าง่าย และสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะสามารถยื่นแบบผ่านทางออนไลน์ได้เลย

ซึ่งก่อนยื่นเสียภาษีจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องยื่นภาษีในแบบไหน ซึ่งแบบเป็น

  1. ภ.ง.ด. 90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่น เงินปันผลจาการกองทุนและหุ้น รายได้จากการขายที่ดิน หรือจากมรดก เป็นต้น)
  2. ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียว
  3. ภ.ง.ด.94 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น  เงินปันผลจาการกองทุนและหุ้น รายได้จากการขายที่ดิน หรือจากมรดก เป็นต้น)

 


Post a Comment