กรณีที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว แต่พบว่ารายการไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขใหม่ได้ โดยการยื่นภาษีใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง แต่หากยื่นภาษีผิด แต่ได้เงินคืนแล้ว ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เพื่อติดต่อโอนเงินส่วนที่ขาดและเกินอีกครั้ง     กรณีที่ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแยกได้เป็น 2 กรณีคือ 1.กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ แต่ยังไม่ได้ชำระ – สามารถกดยกเลิกแบบ และทำการยื่นภาษีใหม่ได้ ด้วยการเริ่มต้นยื่นภาษีใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง 2.กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ และชำระแล้ว หรือไม่มีภาษีที่ต้องชำระ หรือเป็นแบบที่มีเงินคืน – ระบบจะขึ้นข้อมูลเตือนเพื่อให้ยื่นเพิ่มเติม และให้กรอกข้อมูลภาษีใหม่ทั้งหมดอีกคร้า 3.กรณียื่นภาษีผิด แต่ได้เงินภาษีคืนแล้ว - ผู้ยื่นภาษีควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเขตพื้นที่สาขา หรือติดต่อกรมสรรพากรผ่านช่องทางต่างๆ โดยตรง เพื่อแจ้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพิจารณาแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว จะมีการติดต่อโอนเงินในส่วนที่เกินหรือขาดอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี แต่หากเป็นกรณียื่นเสียภาษีแบบออนไลน์จะมีการขยายเวลาให้อีก 8 วัน เป็นวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี     ช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี ทุกคนที่มีรายได้จะต้องยื่นแบบเสียภาษี โดยต้องยื่นแบบชำระการจ่ายภาษี ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 (หรือภ.ง.ด. แบบอื่น ๆ) ซึ่งปัจจุบันการยื่นแบบถือว่าง่าย และสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะสามารถยื่นแบบผ่านทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งก่อนยื่นเสียภาษีจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะต้องยื่นภาษีในแบบไหน ซึ่งแบบเป็น ภ.ง.ด. 90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่น เงินปันผลจาการกองทุนและหุ้น รายได้จากการขายที่ดิน หรือจากมรดก เป็นต้น) ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียว ภ.ง.ด.94 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น  เงินปันผลจาการกองทุนและหุ้น รายได้จากการขายที่ดิน หรือจากมรดก เป็นต้น)