ประมาณการภาษีครึ่งปีอย่างไร ไม่ให้เสียเงินเพิ่ม (ภ.ง.ด.51)

หลักง่ายๆในการประมาณการภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คือ

1) ประมาณการกำไรทั้งปีไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว                                                         

2) คำนวณภาษีไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีในรอบบัญชีปีที่แล้ว


 

กำหนดยื่นแบบภ.ง.ด.51 >> ยื่นแบบพร้อมชำระภาษี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบกำหนดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

  • กรณียื่นกระดาษ – ไม่เกิน 31 สิงหาคม
  • กรณียื่นทางอินเทอร์เน็ต – ภายในวันที่ 8 กันยายน(+8 วันจากกรณียื่นกระดาษ)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีคำนวณอย่างไร 

กรณีเสียภาษีเงินได้จากประมาณการกำไรสุทธิ มักจะคำนวณโดยใช้ผลประกอบการจริงของ 6 เดือนแรก + ผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 6 เดือนหลัง แล้วนำประมาณการผลประกอบการดังกล่าว มาหารสอง แล้วคูณด้วยอัตราภาษี

ระวัง !! หากประมาณการคาดเคลื่อนขาดเกินร้อยละ 25 ต้องเสียเงินเพิ่ม

มาตรา 67 ตรี หากประมาณการคลาดเคลื่อนขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องรับผิดเสีย  “เงินเพิ่ม” อีกร้อยละ 20  ของภาษีที่ชำระไว้ขาด

แต่ไม่ต้องกังวลมากไปนะ วิธีทำให้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มคือ

1) ประมาณกำไรทั้งปีไม่น้อยกว่าของปีที่แล้ว 2) คำนวณภาษีไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีในรอบบัญชีปีที่แล้ว

เงินเพิ่ม ภ.ง.ด.51 วิธีทำให่้ไม่เสียเงินเพิ่ม ภ.ง.ด.51

 

Post a Comment