หลักง่ายๆในการประมาณการภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) คือ 1) ประมาณการกำไรทั้งปีไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว                                                          2) คำนวณภาษีไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีในรอบบัญชีปีที่แล้ว   กำหนดยื่นแบบภ.ง.ด.51 >> ยื่นแบบพร้อมชำระภาษี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบกำหนดครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กรณียื่นกระดาษ - ไม่เกิน 31 สิงหาคม กรณียื่นทางอินเทอร์เน็ต - ภายในวันที่ 8 กันยายน(+8 วันจากกรณียื่นกระดาษ) ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีคำนวณอย่างไร  กรณีเสียภาษีเงินได้จากประมาณการกำไรสุทธิ มักจะคำนวณโดยใช้ผลประกอบการจริงของ 6 เดือนแรก + ผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 6 เดือนหลัง แล้วนำประมาณการผลประกอบการดังกล่าว มาหารสอง แล้วคูณด้วยอัตราภาษี ระวัง !! หากประมาณการคาดเคลื่อนขาดเกินร้อยละ 25 ต้องเสียเงินเพิ่ม มาตรา 67 ตรี หากประมาณการคลาดเคลื่อนขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องรับผิดเสีย  “เงินเพิ่ม” อีกร้อยละ 20  ของภาษีที่ชำระไว้ขาด แต่ไม่ต้องกังวลมากไปนะ วิธีทำให้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มคือ 1) ประมาณกำไรทั้งปีไม่น้อยกว่าของปีที่แล้ว 2) คำนวณภาษีไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของภาษีในรอบบัญชีปีที่แล้ว