สิทธิประกันสังคมที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้

เงินประกันสังคมที่ถูกหักจากเงินเดือน ทางนายจ้างจะนำส่งประกันสังคม และทางลูกค้าจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ชราภาพ และว่างงาน

 


 

รู้หรือไม่??? ว่าเงินประกันสังคมที่เราถูกหักกันทุกเดือนนั้น มีประโยชน์อย่างไร และสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากประกันสังคมมีอะไรบ้าง

สิทธิประกันสังคม ถือว่ามีเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็น

  1. สิทธิกรณีเจ็บป่วย
  2. สิทธิในการคลอดบุตร
  3. สิทธิในการสงเคราะห์บุตร
  4. สิทธิกรณีทุพพลภาพ
  5. สิทธิกรณีเสียชีวิต
  6. สิทธิกรณีชราภาพ
  7. สิทธิกรณีว่างงาน

 Post a Comment