เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตราประทับของกิจการ

กรณีที่กิจการต้องการใช้ตราประทับ ตราประทับที่ใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด โดยจะระบุชื่อกิจการหรือไม่ก็ได้ แต่หากระบุชื่อกิจการแล้ว ต้องระบุชื่อเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ

 


 

ตราประทับ คือ เครื่องหมายกำกับของผู้มีอำนาจลงนามทำธุรกรรม เพื่อใช้ประทับตราพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจ กรณีที่หนังสือจดทะเบียนระบุเอาไว้

กิจการสามารถมีตราประทับหรือไม่ก็ได้ โดยในขั้นตอนการจดทะเบียน กิจการต้องระบุในเงื่อนไขการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ ว่าให้ลงลายมือชื่ออย่างเดียว หรือลงลายมือชื่อพร้อมตราประทับ

กรณีตอนจดทะเบียนบริษัท ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนตราประทับ แต่ในภายหลังต้องการเปลี่ยนไปใช้ สามารถไปจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ได้

ตราประทับจะระบุชื่อกิจการหรือไม่ก็ได้ -> สามารถใช้ภาพโลโก้อย่างเดียวก็ได้

หากจะระบุชื่อ -> ต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือทั้งสองภาษา ต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย

 Post a Comment